Polityka zwrotów

Warunki zwrotu – odstąpienia od umowy

 1.  Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy prawach konsumenta tj. w zakresie m.in.:a)
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. Artykuł 38 ustawy dnia 24 czerwca 2014 r.( z późn. zmianami) o prawach konsumentów zawiera wykaz towarów i usług, do których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 2. Istnieje opcja porozumienia się ze Sklepem w celu uzgodnienia innego rozwiązania, jak na przykład częściowy zwrot pieniędzy lub rabat na następne zakupy

Warunki reklamacji produktów zakupionych w serwisie www.imodels.com.pl

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. W przypadku nieuznania reklamacji koszty wysyłki ponosi Kupujący.

Procedura wymiany / zwrotu towaru

 1. W przypadku, gdy zakupiony przez klienta towar nie spełnia jego oczekiwań, bardzo prosimy o pobranie ze strony internetowej, wydrukowanie i wypełnienie formularza zwrotu lub wymiany.
 2. Uzupełniony, podpisany formularz wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz wymienianym, bądź zwracanym towarem prosimy odesłać na nasz adres podany w Kontakt.
 3. Prosimy pamiętać o braku możliwości zwrotu i wymiany produktów personalizowanych dostosowywanych specjalnie do zamówienia.
 4. W przypadku wymiany produktów, klient zobowiązany jest do wpłaty różnicy w cenie (w przypadku, gdy produkt, na który klient decyduje się wymienić zakupiony towar, jest droższy) oraz ponosi koszt ponownej wysyłki, którą należy przelać na nasz numer rachunku podany w zgłoszeniu. wpisując w tytule przelewu nr zamówienia z dopiskiem „WYMIANA”.
 5. W przypadku zwrotu lub wymiany produktu na tańszy, należy pamiętać o wpisaniu w odpowiednią rubrykę na formularzu swojego numeru rachunku bankowego, na który dokonamy zwrotu środków.
© 2024. All Rights Reserved.